Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes 20. juni 2022 kl. 19.00 i Frivilligcenteret, Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk. Dagsordenen fremgår af vedtægternes §5 stk.3. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen og sendes på mail til info@icafeen.dk.

Som annonceret på hjemmesiden d. 6. april 2022 er den kommende generalforsamling fastsat til 20. juni 2022 med følgende dagsorden. Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen.

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Bestyrelsen/formandens beretning

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4) Forelæggelse af budget og fokusområder for det kommende år

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse og suppleanter jvf. §7 stk.2 og 3

8) Valg af godkendt ekstern revisor

9) Evt. 

Det meddeles herved, at bestyrelsen har følgende forslag til generalforsamlingen:

– Principbeslutning om nedlæggelse af foreningen med udgangen af året 2022.

Endelig opløsning af foreningen skal besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger inden endelig opløsning. Bestyrelsen forventer, at disse generalforsamlinger planlægges i slutningen af året. Vedtages principbeslutningen, så søger foreningen ikke om §18 midler for 2023. Der henvises i øvrigt til vedtægterne på foreningens hjemmeside icafeen.dk om proceduren for opløsning. Vær opmærksom på, at man skal have indbetalt kontingent kr. 50,- for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen!

Generalforsamlingsreferat