Generalforsamling

28. juni 2021 kl. 19.00
Frivilligcenter Fredensborg
Teglgårdsvej 423A
3050 Humlebæk

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsen/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse af budget og fokusområder for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
  – Bestyrelsen foreslår uændret kr. 50,-
 6. Indkomne forslag:
  – Bestyrelsen foreslår ændring af §7 stk. 1, så antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 3 til 5 personer.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter jvf. §7 stk.2 og 3
  – Formanden er på valg og er villig til genvalg
  – Menigt medlem Silina Hasan er ligeledes på valg.
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal du have betalt kontingent kr. 50,- til iCafeen på konto Reg.: 9570 Konto: 12886039